Persondataforordningen (GDPR)

Med den følgende politik til beskyttelse af personoplysninger giver vi oplysninger om typen af indsamlede personoplysninger, til hvilke formål og hvordan vi bruger dem, hvem vi er, og hvad dine rettigheder er. Formålet med dette brev er at give de oplysninger, der henvises til i art. 13 afsnit 1 og 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data, og om ophævelse af direktiv 95/46 / EF (generel databeskyttelsesforordning), i det følgende benævnt GDPR, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Oplysningerne nedenfor er meget vigtige, læs derfor indholdet meget omhyggeligt.

 

Hvem er administrator af dine personlige data?

Administratoren, dvs. den enhed, der beslutter, hvordan dine personlige data skal bruges, er FAKRO DK – adresse FAKRO Danmark A/S Bredgade 45, 7400 Herning CVR-nummer 35031294 (i det følgende benævnt "os").

Vi kan kontaktes via:

 • brev som sendes til den følgende adresse: FAKRO Danmark A/S Bredgade 45, 7400 Herning
 • som e-mail til: fakro@fakro.dk

 

Hvad er formålet, og på hvilket grundlag bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine personlige data opnået under kontraktindgåelsen og i løbet af dens løbetid til følgende formål:

 1. for at nå mål baseret på dit samtykke - (retsgrundlag: art. 6 afsnit 1 a) GDPR f.eks:

  • ved hjælp af nyhedsbrevstjenester

  • leverer information om produkter og tjenester og om kampagner, der udføres

  • begivenheder eller handlinger, som vi organiserer, f.eks. via traditionel mail, e-mails, nyhedsbrev, telefonkontakt, tekstbeskeder

 2. indgåelse og udførelse af en kontrakt mellem os og dig - (retsgrundlag: artikel 6, afsnit 1 b) GDPR, f.eks.:

  • som en del af køb - salg, herunder transaktioner i onlinebutikken

  • håndtering af klager

  • garantier

  • prisfastsættelse af produkter

  • sikre korrekt kvalitet af tjenester

  • håndtering af anmodninger sendt til os (f.eks. via en kontaktformular)

  • håndtering af dine anmodninger og spørgsmål, der er rettet til os i forbindelse med implementeringen

 3. opfyldelse af den forpligtelse, der kræves for at overholde den juridiske forpligtelse, der påhviler administratoren - (retsgrundlag: art. 6 afsnit 1 c) GDPR f.eks.:

  • overførsel af data efter anmodning fra domstolen eller politiet

 4. implementering af vores såkaldte legitime interesser - (retsgrundlag: art. 6 afsnit. 1 f) GDPR f.eks.:

  • levering af betalingstjenester

  • håndtering af anmodninger og spørgsmål, der er rettet til os i forbindelse med udførelsen af kontrakten

  • inkasso: gennemførelse af retssager, voldgift og mægling

  • lagring af data til arkivformål (opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning)

  • afsløring og forebyggelse af misbrug

  • verificering af betalingens troværdighed

 

Er levering af personlige oplysninger nødvendige?

Levering af personoplysninger af dig er fuldstændig frivillig. Vi kræver, at du giver os de nødvendige data til at indgå og udføre kontrakten i forbindelse med hver transaktion. Desværre, hvis du undlader at give os de nødvendige personlige data, vil vi ikke være i stand til at indgå kontrakten med dig og som følge heraf starte samarbejdet. Hvis for eksempel skatteregler kræver, at vi leverer andre nødvendige data, skal vi gøre det for at etablere eller opretholde et samarbejde. At levere personoplysninger til direkte markedsføringsformål er frivilligt - især betinges det ikke aftalens indgåelse og udførelse.

 

Hvem kan vi overføre dine data til?

Virksomheden kan dele dine personlige data til:

 1. vores medarbejdere og medarbejdere, der skal have adgang til data for at opfylde vores forpligtelser

 2. enheder, der behandler data på vores vegne, deltager i udførelsen af vores aktiviteter:

  1. vores agenter, reklamebureauer og andre enheder, der hjælper med salg af vores tjenester eller organisering af marketingkampagner

  2. operatører af vores IKT-systemer eller give os IKT-værktøjer

  3. underleverandører, der støtter os i udførelsen af kontrakten mellem os og dig, f.eks. i håndtering af korrespondance eller i kundeserviceprocessen

  4. enheder, der giver os rådgivning, rådgivning, revision, juridisk, skat og regnskabstjenester

 3. andre dataadministratorer, der behandler data på egne vegne:

  1. vores agenter, reklamebureauer og enheder, der samarbejder om tilrettelæggelse af marketingkampagner eller kundeservice - for at afvikle deres skyldige vederlag

  2. enheder, der leverer post- eller kurertjenester

  3. enheder, der køber tilgodehavender - i tilfælde af at du ikke betaler fakturaer udstedt af os inden for den angivne frist,

  4. betalingstjenesteudbydere (banker, betalingsinstitutter) - at tilbagebetale til dig for eller for at sikre korrekt drift af direkte debiteringstjeneste

  5. enheder, der samarbejder med os, når de håndterer regnskabsmæssige, skattemæssige og juridiske spørgsmål - i det omfang de bliver dataadministratorer

 4. statslige myndigheder, f.eks. domstole, anklagemyndighed, skattemyndigheder.

 

Vil dine data komme uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA)?

Vi planlægger i øjeblikket ikke at overføre dine data uden for EØS.

 

Hvor længe kan vi gemme dine data?

Hvis vi bruger dine data på baggrund af dit samtykke, bruger vi disse personoplysninger, indtil du tilbagekalder dit samtykke og trækker dig tilbage fra de mål, der er opnået gennem det.

I transaktioner relateret til udførelsen af kontrakten i løbet af udførelsen af transaktionerne og det tidspunkt, hvor det er muligt at kræve kompensation i forbindelse med udførelsen af den kontrakt, der er indgået som et resultat af transaktionen, højst 3,5 år fra datoen for disse transaktioner eller indtil valideringstidspunktet.

I forbindelse med implementeringen af loven opbevares dine personoplysninger i perioder, der er specificeret i loven, f.eks. skatteregler.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi kan lide de juridiske konsekvenser af manglende opfyldelse af forpligtelsen, f.eks. modtager en økonomisk sanktion fra de statslige myndigheder.

 

Hvad er den automatiske beslutningstagning?

Vi kan bruge dine data til profileringsformål baseret på dit samtykke. Beslutningen træffes dog ikke automatisk og har ingen juridisk virkning på dig eller har nogen lignende virkning på din situation.

Profilering af personlige data består i behandlingen af dine data (også i en automatisk form) ved at bruge den til at evaluere visse oplysninger om dig, især til at analysere eller forudsige dine personlige præferencer og interesser.

 

Hvilke rettigheder har du?

 1. Du har følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine data:

  • retten til at få adgang til dine personlige data, herunder retten til information om dine personlige data og til at få en kopi af dine personlige data

  • retten til at rette dine personlige data, hvis de er ukorrekte, og retten til at supplere ufuldstændige data

  • retten til at fjerne dine personlige data

  • retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

  • retten til at overføre dine personlige data

  • retten til at indgive en klage til personoplysningsmyndigheden, dvs. præsident for kontoret for databeskyttelse (adresse: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) i tilfælde af ulovlig behandling af dine personoplysninger

  • retten til til enhver tid at tilbagekalde ethvert samtykke uden begrundelse og uden at påvirke den behandling, der er foretaget på baggrund af samtykke inden tilbagekaldelsen

  • retten til at modsætte dig:

   1. vores behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål, herunder den såkaldte profilering (dvs. indsigelsen mod at give dig information om vores kampagner, tilbud, produkter, herunder tjenester, handlinger og begivenheder, herunder særlige tilbud), og efter at have indsendt en sådan indsigelse vi har ikke tilladelse til at behandle dine data til markedsføringsformål

   2. vores behandling af dine personoplysninger til de formål, der stammer fra de såkaldte legitime interesser, som vi indser - af grunde relateret til din særlige situation

 2. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder, der er anført i punkt 1, ved at fremsætte en passende anmodning.

 3. Du kan stille anmodninger beskrevet i punkt 1 til vores databeskyttelsesansvarlige i overensstemmelse med de angivne kontaktoplysninger.

 4. Vi er forpligtet til at informere dig om de handlinger, der er truffet i forbindelse med anmodninger, der er nævnt i punkt 1, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelse af din anmodning. Om nødvendigt kan den ovennævnte frist forlænges med yderligere to måneder på grund af anmodningens kompleksitet eller antallet af anmodninger. Inden for en måned efter modtagelse af din anmodning skal vi dog informere dig om forlængelsen af fristen og årsagerne til den.

 5. Hvis vi ikke griber ind i forbindelse med dine anmodninger som nævnt i punkt 1, informerer vi dig straks senest en måned efter modtagelse af anmodningen om årsagerne til ikke at handle og muligheden for at indgive en klage til præsidenten Kontoret for databeskyttelse og anvendelse af retsbeskyttelsesforanstaltninger i retssagerne.

 6. Hvis vi har rimelig tvivl om din identitet i forbindelse med anmodningen, kan vi bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte det.

 7. Vi giver dig de oplysninger, der er henvist til i punkt 4-6 ovenfor, skriftligt og på den måde, vi vælger:

  • via anbefalet brev til den postadresse, du har angivet, eller

  • via elektroniske midler til den e-mail-adresse, du har angivet, undtagen hvis:

   1. du sender os din anmodning elektronisk og beder ikke om oplysninger i nogen anden form - så sender vi oplysninger til den e-mail-adresse, du har angivet

   2. du beder om at give oplysninger mundtligt, og vi bekræfter din identitet på anden måde - så giver vi dig information mundtligt.

 8. Enhver kommunikation og handlinger foretaget af os i forbindelse med dine anmodninger, der er nævnt i punkt 1 ovenfor, er gratis. Men hvis dine anmodninger er klart uberettigede eller overdrevne, f.eks. på grund af den fortsatte natur vil vi være i stand til at:

  • opkræve et gebyr inklusive administrationsomkostninger ved at give information, kommunikation eller tage den anmodede handling eller

  • nægte at handle i forbindelse med anmodningen.

 9. Hver modtager, som vi har videregivet dine personlige data til, vil blive informeret om en anmodning om at rette, supplere, fjerne eller begrænse behandlingen af dine personlige data, som vi har fremsat som et resultat af den anmodning, der blev præsenteret for os. Vi behøver ikke kun at give sådanne oplysninger, når det er umuligt (f.eks. Er virksomheden blevet afviklet), eller hvis det kræver uforholdsmæssigt stor indsats (data blev videregivet for mange år siden, og på trods af de forsøg, der blev taget, var det ikke muligt at kontakte modtageren).

 10. På din anmodning vil vi informere dig om de modtagere, som vi har givet oplysninger om, om berigtigelse, fjernelse eller begrænsning af din personlige databehandling samt om de modtagere, vi ikke har været i stand til at meddele.