Politik for Beskyttelse af Persondata – Persondataforordningen (GDPR)

Vores politik for beskyttelse af persondata indbefatter, at vi informerer om hvilke persondata vi indsamler, på hvilken måde de anvendes, hvem vi er og hvilke rettigheder du har. Skrivelsen tjener til at overdrage den information, som er omtalt i artikel 13 stk. 1 og 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), herefter kaldet ”Persondataforordningen”, som gælder fra den 25. maj 2018.

Den nedenfor angivne information er særdeles vigtig, og vi skal derfor bede Dem om omhyggeligt at sætte Dem ind i dens indhold.

 

Hvem er administrator af Deres persondata?

Administratoren, dvs. den virksomhed eller enhed som beslutter, hvordan Deres persondata anvendes, er FAKRO DANMARK A/S, Bredgade 45, 2.2., DK-7400 Herning CVR-nummer 35 03 12 94 med en selskabskapital på 3.850.000 DKK (herefter ”vi”).

De kan kontakte os via:

 • Brev til adressen: FAKRO DANMARK A/S, Bredgade 45, 2.2., DK-7400 Herning
 • Email til adressen: fakro@fakro.dk

 

Inspektør for Personoplysninger

Vi har oprettet en funktion som Inspektør for Personoplysninger, som De kan henvende Dem til med ethvert spørgsmål eller krav om enhver sag, der har forbindelse til personoplysninger. De kan gøre det til:

 • Brev til adressen: FAKRO DANMARK A/S, Bredgade 45, 2.2., DK-7400 Herning
 • Email til adressen: fakro@fakro.dk

Detaljerede oplysninger om anvendelse og sikring af Deres data, Deres rettigheder og betingelserne for at anvende disse kan findes på internetsiden www.fakro.dk

 

Hvad er formålet med og grundlaget for anvendelse af Deres persondata?

Deres persondata, som er opnået efter indgåelse af aftale eller under forløbet af denne, anvendes til følgende formål:

 1. Gennemførelse af mål på baggrund af Deres samtykke - (lovgrundlag: artikel 6 stk. 1 a) Persondataforordningen, fx.:

 • Anvendelse af servicetilbud om fremsendelse af nyhedsbrev

 • Fremsendelse af information om produkter og serviceydelser og om gennemførte kampagner

 • Hændelser og aktioner som organiseres af os, gennem fx traditionel post, email, nyhedsbrev, telefonkontakt, tekstbeskeder (SMS).

 1. Indgåelse og fuldbyrdelse af den aftale, som vi har indgået - (lovgrundlag: artikel 6 stk. 1 b) Persondataforordningen, fx.:

 • Indenfor rammerne af køb og salg, herunder transaktioner i internetbutikken (hvis denne forefindes)

 • Behandling af reklamationer

 • Udstedelse af garanti

 • Gennemførelse af prisfastsættelse på produkter

 • Sikring af korrekt servicekvalitet

 • Servicering af anmodninger rettet til os (fx gennem kontaktformularen)

 • Servicering af Deres anmodninger og spørgsmål, som rettes til os i forbindelse med gennemførelsen

 1. Gennemførelse af forpligtelser, som er nødvendige for at opfylde de lovmæssige krav, der hviler på administratoren – (lovgrundlag: artikel 6 stk. 1 c) Persondataforordningen, fx.:

 • Overdragelse af data efter krav fra domstole eller politi

 1. Gennemførelse af vores såkaldte juridisk begrundede interesser - (lovgrundlag: artikel 6 stk. 1 f) Persondataforordningen, fx.:

 • Sikring af betjening af betalingsservice

 • Servicering af anmodninger og spørgsmål, som rettes til os i forbindelse med gennemførelsen af aftale

 • Inddrivelse af restancer: gennemførelse af retssager, arbitrage og forhandlinger

 • Opbevaring af data til arkiv (overholdelse af forpligtelser som følger af lovbestemmelser)

 • Afdækkelse af misbrug og forebyggelse af samme

 • Verificering af betalingsoplysninger

 

Er det nødvendigt at afgive personoplysninger?

Det er fuldstændigt frivilligt, om De afgiver personoplysninger. Vi kræver, at De opgiver de oplysninger, som er nødvendige for at indgå og gennemføre aftalen i forbindelse med hver enkelt transaktion. Såfremt vi ikke får opgivet de nødvendige personoplysninger, vil vi desværre ikke kunne indgå en aftale med Dem, og som følge heraf kan vi ikke påbegynde arbejdet. Såfremt lovbestemmelser, fx af skattehensyn, kræver andre nødvendige oplysninger af os, er det nødvendigt at afgive disse i forbindelse med fastholdelsen af samarbejdet med os. Angivelse af persondata med henblik på direkte marketing er frivilligt - i særdeleshed er dette ikke en betingelse for indgåelse og gennemførelse af aftale.

 

Hvem kan vi videregive Deres oplysninger til?

Selskabet kan stille Deres personoplysninger til rådighed for:

 1. Vores medarbejdere og samarbejdspartnere, som er nødt til at have adgang til oplysningerne, for at vi kan gennemføre vores forpligtelser

 2. Virksomheder som behandler oplysningerne på vores vegne, og deltager i udførelsen af de handlinger, vi udfører:

  1. Vores agenter, reklameagenturer og andre virksomheder som formidler salg af vores serviceydelser eller organiserer marketingkampagner

  2. De, som betjener vores teleinformationssystemer eller som stiller teleinformations-redskaber til rådighed for os

  3. Underleverandører som understøtter vores gennemførelse af den aftale, vi har med dig, fx i forbindelse med korrespondance eller i kundebetjeningsprocessen

  4. Virksomheder som leverer rådgivning, konsulentvirksomhed, revision, juridisk assistance, skatteassistance eller bogføring til os

 3. Andre data-administratorer som behandler data i eget navn:

  1. Vores agenter, reklameagenter og virksomheder som samarbejder med os om organisering af marketingkampagner eller kundebetjening - med henblik på at afregne det dem tilgodehavende honorar

  2. Virksomheder, som driver post- eller kurervirksomhed

  3. Virksomheder, som opkøber tilgodehavender - i tilfælde af at De ikke foretager betaling af de af os udstedte fakturaer til tiden

  4. Virksomheder, som driver betalingsservice (banker, betalingsinstitutioner) - med henblik på at foretage tilbagebetaling til Dem, til eller med henblik på at sikre at betalingsordrer fungerer korrekt

  5. Virksomheder, som samarbejder med os om betjening af bogholderi, skat eller jura - i det omfang de bliver data-administratorer

 4. Statslige organer, fx domstole, anklagemyndigheden, skattemyndighederne

 

Kommer mine data udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)?

Vi planlægger for øjeblikket ikke at videregive Deres data udenfor EØS.

 

Hvor længe kan I gemme jeres data?

I tilfælde af at Deres data anvendes på basis af samtykke, anvender vi disse persondata indtil det øjeblik hvor det trækkes tilbage eller tilbagetræden fra de mål, som opnås ved hjælp af disse data.

Ved transaktioner forbundet med gennemførelsen af aftalen i den periode hvor transaktionen gennemføres, og den tidsperiode, hvor det er muligt at forfølge krav i forbindelse med den gennemførte aftale, indgået som følge af transaktionen, maksimalt 3,5 år fra gennemførelsen af disse transaktioner eller indtil de er endeligt afgjort.

I forbindelse med gennemførelsen af lovbestemmelser vil Deres personoplysninger blive opbevaret i den jf. bestemmelserne fastsatte periode, fx skattebestemmelser.

I den periode, hvor vi kan blive udsat for juridiske konsekvenser af manglende opfyldelse af pligter, fx modtage pengestraf fra statslige organer, vil vi opbevare Deres personoplysninger.

 

Hvad består automatisk beslutningstagning i?

På basis af Deres samtykke kan vi anvende Deres oplysninger til profilering. Beslutningstagning vil imidlertid ikke finde sted i automatisk form, og det vil ikke fremkalde nogen juridiske konsekvenser overfor Dem, eller på anden måde have væsentlig indflydelse på Deres situation.

Profilering af persondata består i at behandle Deres data (også automatisk) gennem anvendelsen af disse til vurdering af visse oplysninger om Dem, særligt til analyse eller personlige prognoser over præferencer eller interesser.

 

Hvilke rettigheder besidder De?

 1. De besidder følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af Deres persondata:

 • Ret til adgang til Deres personoplysninger, herunder ret til information om Deres personoplysninger og til at få en kopi af Deres persondata

 • Ret til at korrigere persondata, såfremt disse er forkerte samt ret til at supplere ufuldstændige oplysninger

 • Ret til fjernelse af personoplysninger

 • Ret til begrænsning i brugen af personoplysninger

 • Ret til overførsel af personoplysninger

 • Ret til at indgive en klage til det organ, som er ansvarlig for beskyttelse af persondata, dvs. DATATILSYNET, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K (tlf. +45 33 19 32 00) i tilfælde af at der konstateres brug af Deres persondata, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen

 • Ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække ethvert samtykke uden angivelse af årsag herfor, men uden indflydelse på den brug, som inden tilbagetrækningen er gennemført på basis af samtykke

 • Ret til at modsætte sig:

 1. At vi anvender Deres data til marketingformål, herunder til såkaldt profilering (dvs. De kan modsætte Dem at modtage information om vores kampagner, tilbud, produkter, herunder serviceydelser, aktioner og begivenheder, herunder specialtilbud), og i forbindelse med at De modsætter Dem en sådan brug, har vi ikke længere ret til at bruge Deres oplysninger til marketingformål

 2. Deres persondata bliver brugt af os til de formål, som er en følge af såkaldt juridisk begrundede interesser, som gennemføres af os - af årsager som er forbundet med Deres særlige situation

 1. Deres i punkt 1. nævnte ret kan De gøre brug af på et hvilket som helst tidspunkt, ved at De fremsætter et relevant krav herom

 1. De kan fremsætte de i punkt 1. nævnte krav til vores Inspektør for personoplysninger i overensstemmelse med de angivne kontaktoplysninger

 1. Vi har pligt til at give Dem information om de tiltag der er taget i forbindelse med de i punkt 1. nævnte krav, uden unødigt ophold og under alle omstændigheder indenfor en frist af en måned fra det fremsatte krav

Om nødvendigt kan vi forlænge den ovenfor angivne frist med yderligere to måneder under hensyn til den komplicerede karakter af kravet eller antallet af krav.

Indenfor en frist på en måned fra modtagelsen af Deres krav skal vi imidlertid informere Dem om forlængelsen af fristen samt angive årsagen hertil

 1. Såfremt vi ikke gennemfører nogen tiltag i forbindelse med Deres i punkt 1. nævnte krav, informerer vi Dem uden unødigt ophold - og under alle omstændigheder indenfor en frist af en måned fra det fremsatte krav - om årsagerne til at der ikke er gennemført nogen tiltag samt om muligheden for at De kan indgive en klage til Direktøren for Styrelsen til Beskyttelse af Persondata samt for at gøre brug af juridisk beskyttelse ved domstolene

 1. Såfremt vi, i forbindelse med anmeldelsen af et krav, har begrundet tvivl om Deres identitet, kan vi bede Dem om yderligere information, som er nødvendig for at bekræfte denne

 1. Vi tilstiller Dem den i punkt 4-6 nævnte information på skrift, i overensstemmelse med vores valg:

 • Pr. anbefalet post, til den af Dem angivne postadresse, eller

 • Pr. elektronisk post, til den af Dem angivne email-adresse, med undtagelse af tilfælde hvor:

 1. De præsenterer os for Deres krav pr. elektronisk post uden at kræve information på anden måde - i så fald tilstiller vi Dem informationerne til den af Dem angivne e-mailadresse

 2. De kræver at modtage mundtlig information, og Deres identitet bliver bekræftet af os på andre måder - i så fald afgiver vi informationen mundtligt.

 1. Al kommunikation og tiltag som gennemføres af os i forbindelse med Deres i ovennævnte punkt 1. nævnte krav er fritaget for gebyrer. Såfremt Deres krav imidlertid er åbenlyst ubegrundet eller overdrevent i sin brug, fx under hensyntagen til den konstante karakter, kan vi:

 • Opkræve et gebyr, som tager hensyn til de administrative omkostninger ved afgivelsen af information, kommunikation eller gennemførelse af de krævede handlinger, eller

 • Nægte at iværksætte nogen tiltag i forbindelse med kravet.

 1. Enhver modtager, som har fået oplyst Deres persondata, informerer vi om krav om korrigering eller supplering eller sletning eller begrænsning af brugen af Deres persondata, som vi har gennemført som følge af de til os anmeldte krav. Kun når det viser sig umuligt (fx nedlæggelse af selskabet) eller vil kræve uforholdsmæssige ressourcer (oplysningerne er videregivet for mange år siden eller det på trods af gentagne forsøg ikke er lykkedes at tage kontakt til modtageren), vil vi ikke skulle videregive sådan information

 1. På krav fra Dem informerer vi Dem om modtagere, som vi har overdraget information om korrigering eller sletning eller begrænsninger i brug af Deres persondata, og også om modtagere, som det ikke er lykkedes os at gøre opmærksom herpå.

 

FAKRO DANMARK A/S

Maj 2018